Serwis i heldesk
Formularze

Kadry


Wchodzi w skład systemu kadrowo-płacowego pakietu InfoMedica. Jego zadaniem jest wspieranie elektronicznego prowadzenia akt osobowych pracowników jednostki. Ułatwia gromadzenie informacji o bieżącym zatrudnieniu i historii zatrudnienia pracowników w zakładzie i poza nim.

Pozwala na gromadzenie informacji o czasie pracy i absencji pracowników. Wspiera pracowników działu kadr zakładu opieki zdrowotnej w realizacji zadań ewidencyjnych, organizacyjnych i biurowych związanych z prowadzeniem kartotek pracowniczych.

Zakres funkcjonalny

 • Gromadzenie danych personalnych pracowników:
  • gromadzenie informacji identyfikacyjnych z wykorzystaniem identyfikatorów określonych przepisami prawa podatkowego i ubezpieczeniowego,
  • informacje meldunkowe z uwzględnieniem aktualnego podziału terytorialnego kraju,
  • informacje o wykształceniu pracownika.
 • Gromadzenie informacji o kwalifikacjach uzyskanych przez pracownika:
  • informacje o trwających i zakończonych specjalizacjach zawodowych,
  • informacje o posiadanych uprawnieniach do wykonywania czynności zawodowych,
  • informacje o przyznanych, na mocy odrębnych przepisów, prawach do wykonywania zawodu,
  • informacje o podnoszeniu kwalifikacji przez pracownika: ukończonych kursach i studiach dokształcających,
  • informacje o umiejętnościach językowych pracownika z uwzględnieniem stopnia biegłości w posługiwaniu się językiem obcym,
  • wyodrębnione informacje o ukończonych kursach BHP.
 • Gromadzenie informacji dotyczących ubezpieczenia pracownika:
  • informacje o nabytych prawach do świadczeń emerytalno-rentowych,
  • informacje dotyczące tytułu i zakresu ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego, zakres gromadzonych informacji pokrywa się z zakresem danych wymaganych do sporządzenia dokumentów zgłoszeniowych dla potrzeb ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego.
 • Gromadzenie informacji o przyznanych pracownikom świadczeniach socjalnych:
  • możliwość zdefiniowania wypłaty tak wprowadzonych świadczeń socjalnych na liście płac w programie Płace.
  • Gromadzenie informacji o wykonanych przez pracowników obowiązkowych badaniach lekarskich.
 • Gromadzenie szczegółowych informacji na temat stosunku do służby wojskowej pracownika.
 • Gromadzenie informacji o członkach rodziny pracownika:
  • informacje identyfikacyjne członków rodziny pracownika,
  • informacje meldunkowe członków rodziny pracownika,
  • informacje świadczeniach należnych członkom rodziny na mocy przepisów ubezpieczeniowych dotyczących przyznawania i wypłaty zasiłków rodzinnych i pielęgnacyjnych,
  • informacje dotyczące zakresu ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego, zakres gromadzonych informacji pokrywa się z zakresem danych wymaganych do sporządzenia dokumentów zgłoszeniowych dla potrzeb ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego członków rodziny pracownika.
 • Gromadzenie informacji o historii zatrudnienia pracownika poza aktualnym zakładem pracy:
  • informacje o okresie i trybie rozwiązania stosunku pracy w poprzednim zakładzie,
  • informacje o zaliczeniu danej pozycji historii zatrudnienia do stażu pracy dla wszystkich z 10 możliwych do zdefiniowania staży (wyróżnionych ze względu na możliwość określenia różnych regulaminów wyliczenia stażu),
  • informacje o odliczeniach od stażu pracy dla danej pozycji historii zatrudnienia wynikających z urlopu bezpłatnego, wychowawczego lub innych przyczyn określonych przez zakład.
 • Gromadzenie informacji o odznaczeniach nadanych pracownikowi.
 • Gromadzenie informacji o karach udzielonych pracownikowi.
 • Gromadzenie informacji o przyznanych pracownikowi nagrodach.
 • Gromadzenie informacji o zatrudnieniu pracownika w aktualnym zakładzie:
  • możliwość ewidencji informacji o zatrudnieniu pracownika na podstawie różnych stosunków pracy (różne typy umów – umowa o pracę, umowa zlecenie, umowa godzinowa),
  • przechowywanie informacji o historii każdego stosunku pracy,
  • możliwość przechowywania informacji o pracy w szczególnych warunkach dla potrzeb ubezpieczenia,
  • przechowywanie informacji o obowiązku i zakresie ubezpieczenia dla każdego stosunku pracy, zakres gromadzonych informacji pokrywa się z zakresem danych wymaganych do sporządzenia dokumentów zgłoszeniowych dla potrzeb ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego,
  • przechowywanie informacji na temat stażu pracy na dzień rozpoczęcia stosunku pracy:
   • możliwość ręcznego uzupełnienia stażu na dzień rozpoczęcia stosunku pracy,
   • możliwość automatycznego wyliczenia stażu na dzień rozpoczęcia umowy,
   • możliwość określenia wyliczenia 10 pozycji stażu pracy wyliczanych na podstawie odrębnych regulaminów,
  • możliwość wyliczenia stażu bieżącego lub stażu na określoną datę na podstawie stażu na dzień rozpoczęcia umowy i przebiegu aktualnego stosunku pracy:
   • możliwość określenia wyliczenia 10 pozycji stażu pracy wyliczanych na podstawie odrębnych regulaminów,
   • możliwość wyliczenia stażu tylko z okresu pracy w bieżącym zakładzie,
  • przechowywanie informacji o statystyce nieobecności dla stosunku pracy (zbiorcze informacje o przysługujących prawach do urlopu i zarejestrowanych okresach nieobecności pracownika w ramach stosunku pracy) w układzie rocznym:
   • możliwość wyliczania w oparciu o dane z programu Ewidencja czasu pracy współczynnika do obliczania liczby dni nieobecności typu urlop (np. dla pracowników zatrudnionych w równoważnym czasie pracy),
   • przechowywanie informacji o oddelegowaniach pracownika do innych zakładów w ramach stosunku pracy,
  • przechowywanie informacji o aktualnym procencie dodatku stażowego i przewidywanym terminie podwyższenia tego procentu zgodnie z przyjętym w zakładzie regulaminem:
   • możliwość zdefiniowania dla grup pracowników innych niż ogólnie obowiązujących regulaminów obliczania procentu dodatku stażowego,
  • przechowywanie informacji o planowanym terminie przyznania nagrody jubileuszowej zgodnie z obowiązującym w zakładzie regulaminem przyznawania nagrody za staż pracy,
  • informacje o okresach nieobecności pracownika w ramach stosunku pracy:
   • dla zwolnień chorobowych przechowywanie informacji określonych w przepisach o świadczeniach z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa,
  • możliwość przechowywania informacji o szczegółach zatrudnienia pracownika w ramach stosunku pracy z dokładnością do miejsca wykonywania pracy (ośrodka powstawania kosztów) dla potrzeb rachunku kosztów (etaty pracownika):
   • przechowywanie informacji ewidencyjnych o miejscu zatrudnienia w ramach etatu,
   • przechowywanie informacji o stanowisku i zawodzie wykonywanym w ramach etatu,
   • przechowywanie informacji o zaszeregowaniu pracownika w ramach etatu. 
 • Możliwość dokonywania grupowego przeszeregowania pracowników – grupowa zmiana warunków zaszeregowania w ramach stosunku pracy.
 • Możliwość prowadzenia miesięcznej ewidencji czasu pracy dla poszczególnych stosunków pracy zgodnie z wymogami prawa pracy.
 • Możliwość elastycznego tworzenia wykazów i zestawień na podstawie danych o pracownikach i ich stosunkach pracy (moduł Wykazy):
  • możliwość tworzenia szablonów wykazów (biblioteka wykazów),
  • możliwość zapisu wykazów w formacie arkusza MS-Excel oraz HTML.
 • Możliwość emisji dokumentów kadrowych na podstawie danych o pracownikach i ich stosunkach pracy:
  • możliwość definiowania szablonów pism (biblioteka pism),
  • możliwość wydruku pism z wykorzystaniem edytora MS-Word.
 • Możliwość korzystania w trakcie wypełniania informacji o pracownikach i ich stosunkach pracy z szerokiej gamy klasyfikacji dostarczanych wraz z programem i możliwych do modyfikacji przez użytkownika (moduł słowniki).
 • Możliwość przygotowania i eksportu dokumentów zgłoszeniowych ZUS dla pracowników i ich stosunków do programu ZUS-Płatnik.
 • Możliwość zdefiniowania dla użytkowników systemu dostępu do danych osobowych tylko wybranych pracowników ( za pomocą modułu Administrator).

Dane o pracownikach i ich zatrudnieniu są prezentowane na określoną datę – pokazują stan na określony przez użytkownika dzień.

 

  © 2010 Asseco Poland SA